Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

1. ISO là gì ?

+ ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)
2. Lịch sử về ISO

–          ISO được thành lập năm 1947

–          Trụ sở tại Geneva

–          Được áp dụng hơn 150 nước

–          Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO

3. ISO 9000 là gì ?

–       Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng

–       Đưa ra các nguyên tắc về quản lý

–       Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến

–     Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng

–          Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ

4. Tổ chức nào cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2008?

–         Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp.

–         Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng

–         Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu.

–         Tăng lợI nhuận, tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí

5. Các yêu cầu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

1. Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ

– Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, và dữ liệu của công ty

2. Trách nhiệm của lãnh đạo


– Cam kết của lãnh đạo
– Định hướng bỡi khách hàng
– Thiết lập chính sách chất lượng, và mục tiêu chất lượng cho các phòng ban
– Xác định trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh
– Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ
– Tiến hành xem xét của lãnh đạo

3. Quản lý nguồn lực

– Cung cấp nguồn lực
– Tuyển dụng
– Đào tạo
– Cơ sở hạ tầng
– Môi trường làm việc

4. Tạo sản phẩm


– Hoạch định sản phẩm
– Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng
– Kiểm soát thiết kế
– Kiểm soát mua hàng
– Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
– Kiểm soát thiết bị đo lường

5. Đo lường phân tích và cảI tiến

– Đo lường sự thoả mãn của khách hàng
– Đánh giá nội bộ
– Theo dõi và đo lường các quá trình
– Theo dõi và đo lường sản phẩm
– Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
– Phân tích dữ liệu
– Hành động khắc phục
– Hành động phòng ngừa

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *