Thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đơn giản nhanh nhất

Theo Nghị định18/2015/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 01/04/2015 thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào kinh doanh, sản xuất nhưng chưa có cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp […]

Read More