Trình tự giải quyết đơn đăng ký nhãn hiệu

  • Tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu: Đơn đăng ký nhãn hiệu có thể nộp trực tiếp  hoặc gửi theo đường bưu điện tới Trụ sở chính Cục sở hữu trí tuệ tại Hà nội hoặc gửi tới hai văn phòng đại diện của cục tại Đà nẵng và Thành Phố Hồ chí Minh.
  • Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu: Sau khi tiếp nhận đơn chuyên viên sẽ kiểm tra việc tuân thủ về form mẫu đăng ký nhãn hiệu của Cục, hình thức và các quy định đối với đơn từ, từ đó xem xét và đưa ra kết luận đơn có được xem là hợp lệ hay không.
  • Ra thông báo chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đơn.

– Trường hợp xem xét đơn hợp lệ: Cuc sở hữu trí tuệ sẽ ra công văn chấp nhận chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ của cơ sở.

– Trường hợp xem xét đơn không hợp lệ: Cục sẽ ra thông báo từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu của cơ sở. Sẽ có công văn từ chối đơn gửi về để cơ sở điều chỉnh và bổ sung trong thời hạn một tháng.

  • Công bố đơn:  Đơn đăng ký nhãn hiệu được xem là hợp lệ sẽ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.
  • Thẩm định nội dung đơn: Cục sẽ đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu khác qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương đương.
  • Ra quyết định cấp/ từ chối cấp văn bằng đăng ký nhãn hiệu độc quyền

– Nếu đối tượng  trong đơn không đáp ứng được yêu cẩu về bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văng bằng bảo hộ.

– Nếu đối tượng trong đơn này đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ nhãn hiệu độc quyển, và người nộp đơn phải nộp đầy đủ các lệ phí đầy đủ thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu…

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *