De-an-BVMT

Đề án bảo vệ môi trường

Một nhà hàng hay cơ sở kinh doanh sản xuất nào cũng phải thực hiện bản cam kết hoặc đề án bảo vệ môi trường, việc này nhằm thực...